Làm Chủ Cuộc Mói Chuyện Như Thế Nào?

Làm thế nào để giành chiến thắng một cuộc trò chuyện với Luis CK

Có một số quy tắc nhất định về Luis CK mà chúng ta cần phải tìm hiểu để làm chủ cuộc nói chuyện với ai đó.

  1. Lặp lại lời của đối thủ của bạn (ví dụ: chết tiệt! bạn phải biên tập từ đầu tới cuối…) –> Tại sao? Làm như vậy bạn có thời gian để suy nghĩ và tổ chức các suy nghĩ của bạn cho những lời tiếp theo.
  2. Đối thủ sẽ hỏi bạn một câu hỏi, sau đó bạn cần phải hỏi anh ấy / cô ấy trở lại sau câu hỏi của đối phương. –> Tại sao? Vâng, bạn làm chậm anh / cô ấy xuống và bạn có nhiều thời gian để suy nghĩ …. Đối thủ có thể gặp khó khăn trong tình huống đó và tất nhiên anh / cô ấy bây giờ là chờ đợi phản hồi của bạn.
  3. Tạm dừng! Vâng, bạn cần phải dừng lại để làm đối thủ của bạn chờ đợi câu nói tiếp theo của bạn …

Xin chúc mừng! bạn đã làm chủ cuộc nói chuyện.

How to win a conversation with Luis CK
There are some certain rules about Luis CK we need to learn about in order to master our conversations with somebody.

  1. Repeat your opponent’s words (e.g. you edited the damn so…) –> Why? It is so you have time to think and organize your thoughts for the coming up next words.
  2. Opponent asks you a question, you then need to ask him/her back following opponent’s question. –> Why? Well, you slow him/her down then you have more time to think…. Opponent might get stuck in that scenario and of course he/she is now waiting for your responding.
  3. Pause! Yes, you need to pause to make your opponent waiting for your next saying…

Congrats! You owned that conversation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *