Lưới Giấc Mơ (Dreamcatcher)

Thổ dân Ojibwe tin rằng một Lưới Giấc Mơ (Dreamcatcher) có thể thay đổi giấc của một người. Theo Konrad J. Kaweczynski, “Chỉ có những giấc mơ đẹp sẽ được phép lọc qua Những giấc mơ xấu sẽ ở lại trong mạng và biến mất vào ban ngày“. Những giấc mơ đẹp sẽ đi qua và trượt xuống những chiếc lông vũ đến người ngủ .

Giải thích khác của thổ dân Lakota , “Cơn ác mộng đi qua các lỗ và ra ngoài cửa sổ. Những giấc mơ đẹp được giữ lại trong lưới, và sau đó trượt xuống những chiếc lông vũ cho người ngủ“.

The Ojibwe believe that a dreamcatcher changes a person’s dreams. According to Konrad J. Kaweczynski, “Only good dreams would be allowed to filter through… Bad dreams would stay in the net, disappearing with the light of day.” Good dreams would pass through and slide down the feathers to the sleeper.

Another explanation of Lakota origin, “Nightmares pass through the holes and out of the window. The good dreams are trapped in the web, and then slide down the feathers to the sleeping person.”

Source: Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *