Mặt Xấu Của Những Cuộc Hợp Hành

Hợp hành được một xem là công cụ để tạo ra năng suất tại nơi làm việc. Nó cũng có nghĩa là tạo ra một cách hiệu quả để mọi người cùng nhau thảo luận về ý tưởng, tranh luận các vấn đề, vượt qua trở ngại và đưa ra những kết quả. Tuy nhiên kết quả của những cuộc hợp thường không hiệu quả như chúng ta nghĩ.

Mặt Xấu Của Những Cuộc Họp Hành

 

English Version

Meetings are meant to be an engine of productivity in the workplace. But what’s meant to be an efficient way for people to get together to discuss ideas, debate issues, overcome obstacles and drive outcomes, often doesn’t turn out like that at all.

The Ugly Truth About Meetings

Nguồn: http://visual.ly/ugly-truth-about-meetings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *